Prevádzkovateľ: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, Blansko, CZ, DIČ SK: SK4120230257

REVÍZIE PLYNU


Povinnosť prevádzkovateľov plynových zariadení a plynoinštalácií zabezpečovať v pravidelných lehotách periodické kontroly a revízie je stanovená zákonom. Zatiaľ čo kontroly plynových zariadení môže (a musí) vykonávať sám prevádzkovateľ objektu alebo ním poverená osoba, revízie plynových zariadení je oprávnený vykonávať len certifikovaný revízny technik v obore plyn.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE, NA JEDNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE
HOTline: 0902 22 99 22

Prevádzka plynoinštalácií, plynových spotrebičov a ďalších plynových zariadení bez pravidelných kontrol a revízií je nielen v rozpore s platnými predpismi a zákonmi, ale ohrozuje vážnym spôsobom majetok a zdravie osôb. Zemný plyn v prípade úniku poruchou v plynoinštalácii alebo plynových zariadeniach sa stáva výbušnou látkou, ktorá v prípade vznietenia obvykle spôsobí škody značného rozsahu a v horšom prípade aj smrť alebo zranenie obyvateľov. V žiadnom prípade sa teda neodporúča zanedbávať povinnosť vykonávania pravidelných revízií a prehliadok.

PRETO NEODKLADAJTE TÚTO POVINNOSŤ NA NESKOR!

Každý materiál starne, každý spotrebič, prístroj či stavba sa opotrebováva. Revízia sú vyžadované pravidelne, podľa noriem v individuálnych časových termínoch - lehotách, vždy vo vzťahu k danému typu spotrebiča, objektu či stavbe pri danom type používania (súkromné, pracovné, verejné a pod.). Termíny revízií Vám radi oznámime, neváhajte nás kontaktovať.

REVÍZIA JE PRVÝM Z POŽADOVANÝCH DOKLADOV, KTORÉ SÚ V PRÍPADE POŠKODENIA ZDRAVIA ALEBO MAJETKU VYŽADOVANÉ KONTROLÓRMI INŠPEKCIE PRÁCE, POLÍCIOU ALEBO POISŤOVŇOU. V PRÍPADE, ŽE OBJEKT NEMÁ PLATNÚ REVÍZNU SPRÁVU A ŠKODA NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU JE SPÔSOBENÁ VADNOU PLYNOINŠTALÁCIÍ ČI PLYNOVÝM ZARIADENÍM, CELÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU NESIE MAJITEĽ OBJEKTU !!!!!!!