Prevádzkovateľ: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, Blansko, CZ, DIČ SK: SK4120230257

REVÍZIE ELEKTRO


Revízna správa elektroinštalácie, bleskozvodu, elektrospotrebičov, elektronáradia či elektrických strojov a zariadení sú nutnou súčasťou každého domu, bytu, kancelárie, prevádzky či výrobných a skladovacích priestorov. Tieto revízie je nutné periodicky opakovať podľa legislatívnych požiadaviek Českej republiky. V prípade že objekt nemá platnú revíznu správu, NIE JE VHODNÝ NA PREVÁDZKU, pre ktorú je určený a v prípade poškodenia majetku či zdravia osôb elektrickými rozvodmi či elektrickým zariadením, nesie všetku zodpovednosť majiteľ takéhoto objektu.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE, NA JEDNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE
HOTline: 0902 22 99 22

Hlavnými dôvodmi prečo vykonávať revíziu sú možné odvrátenie poškodenia zdravia, bohužiaľ často aj s následkom smrti. Zabránenie poškodenia, či úplného zničenia majetku el. zariadením alebo statickou elektrinou. V prípade škodovej udalosti poisťovňa požaduje splnenie všetkých zákonných podmienok. Pokiaľ nie je platný doklad o vykonanej revízii, môže dôjsť ako ku kráteniu poistného plnenia, tak k celkovému nepreplateniu ak je zistená porucha na strane prevádzkovateľa a v prípade ďalších škôd aj k postihu prevádzkovateľa/majiteľa elektrického zariadenia či objektu.

PRETO NEODKLADAJTE TÚTO POVINNOSŤ NA NESKÔR!

Každý materiál starne, každý spotrebič, prístroj či stavba sa opotrebováva. Revízie sú vyžadované pravidelne, podľa noriem v individuálnych časových termínoch - lehotách, vždy vo vzťahu k danému typu spotrebiča, objektu či stavbe pri danom type používania (súkromné, pracovné, verejné a pod.). Termíny revízií Vám radi oznámime, neváhajte nás kontaktovať.

REVÍZIA JE PRVÝM Z POŽADOVANÝCH DOKLADOV, KTORÉ SÚ V PRÍPADE POŠKODENIA ZDRAVIA ALEBO MAJETKU VYŽADOVANÉ KONTROLÓRMI INŠPEKCIE PRÁCE, POLÍCIOU ALEBO POISŤOVŇOU. V PRÍPADE, ŽE OBJEKT NEMÁ PLATNÚ REVÍZNU SPRÁVU A ŠKODA NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU JE SPÔSOBENÁ PÔSOBENÍM ELEKTRICKÉHO PRÚDU, CELÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU NESIE MAJITEĽ OBJEKTU !!!!!!!